May 12, 2020

Take a break and read all about it

ธุรกิจหลังโควิด, new normal
Management

เปิดธุรกิจหลังโควิด : “งาน-เงิน-คน” ธุรกิจ New Normal อยู่แบบใหม่ อยู่อย่างไร?

ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลของแต่ละประเทศ ไม่เฉพาะประเทศไทย มีคำสั่งให้ประชาชนรวมถึงธุรกิจกิจการต่างๆ งดกิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า